Użytkownicy posiadający status wieczystych


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej nieruchomości obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.

Tagi dla artykułu

usługi